aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z historii sztuki

Matura z historii sztuki jest zdawana jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzamin ma formę pisemną i trwa 180 minut.

Do egzaminu z historii sztuki może przystąpić każdy absolwent, niezależnie od typu szkoły, do której uczęszczał, oraz od przedmiotów, których uczył się w szkole w zakresie rozszerzonym.

Wyniki

Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z historii sztuki – podobnie jak z innych przedmiotów dodatkowych – nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego z wyjątkiem sytuacji, kiedy egzamin z historii sztuki był jedynym egzaminem z przedmiotu dodatkowego, którego zdawanie zadeklarował zdający, po czym nie przystąpił do tego egzaminu lub egzamin ten został mu unieważniony.

Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w procentach i na skali centylowej.

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki na poziomie rozszerzonym

Arkusz egzaminacyjny z historii sztuki zawiera około 15 zadań. Przy numerze każdego zadania podana jest maksymalna liczba punktów, którą można uzyskać za poprawne jego rozwiązanie.
Polityka Prywatności